Vrh C

Narozen  03. 06. 2023

FENY - Cibette Black , Catharine Zeta Black von Schneckental

PSI - Cappy Black, Caramel Black, Caro Black, Coffee Black von Schneckental